Nederlands | Franšais 
Tel. : 02 414 76 20    Fax. : 02 414 33 10  
BedrijfsprofielOnze dienstenSectoren en referentiesMerkenOnze toegevoegde waardeContactAlgemene verkoopsvoorwaarden
 
Breedveld 33 - 35
B-1702 Groot-Bijgaarden
 
Tel. : 02 414 76 20  
Fax. : 02 414 33 10  
 
Algemene verkoopsvoorwaarden Centrabel
 
1. Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, diensten, overeenkomsten en facturen uitgaande van Centrabel bvba. U kan deze algemene voorwaarden steeds nakijken op onze website www.centrabel.be of worden u op verzoek opgestuurd. De klant of de opdrachtgever heeft voorafgaandelijk kennis genomen van deze algemene voorwaarden en aanvaardt deze, ook naar de toekomst toe. De algemene voorwaarden van de klant of de opdrachtgever worden expliciet uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

2. Aanbiedingen en offertes
Centrabel bvba is slechts gebonden door haar offertes wanneer de bestelling door de klant, getekend voor akkoord, werd teruggestuurd, of wanneer Centrabel schriftelijk zijn bestelling heeft aanvaard. Alle andere tussenpersonen,vertegenwoordigers, agenten, ed. kunnen Centrabel bvba niet verbinden en hun offertes moeten altijd schriftelijk door Centrabel bvba bevestigd worden. De tarieven van Centrabel bvba worden alleen uitgegeven ter inlichting en kunnen slechts als basis dienen onder de volledige verantwoordelijkheid van de koper. De geldigheid van de offerte is 30 dagen tenzij anders vermeld op de offerte. Indien tussen de bevestiging en de verzending van het aankooporder de prijs door Centrabel zou veranderen omwille van een salarisverhoging, een verhoging van de prijs van de grondstoffen, een verhoging van de invoerrechten of transportprijzen of een verhoging te wijten aan een koerswijziging, zal Centrabel bvba de overeengekomen prijs mogen veranderen binnen de verhouding van de ontstane prijsverhoging.

3. Annulering
Elke annulering van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren en dit binnen de 7 kalenderdagen na datum van bestelling. Deze annulering is slechts geldig mits onze schriftelijke aanvaarding. In dergelijke geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten beloop van 20% van de waarde van de bestelling.

4. Levering
De goederen, zelfs franco verzonden, reizen op risico van de geadresseerde. Om geldig te zijn, dient elke klacht schriftelijk te worden overgebracht binnen de acht dagen na levering.

5. Onregelmatigheden
Een vertraging in de levering vanwege Centrabel bvba kan geen aanleiding geven tot boete of schadeloosstelling, tenzij voor de gevallen waarin Centrabel bvba zich uitdrukkelijk schriftelijk verbonden heeft. Mogelijke klachten kunnen enkel schriftelijk gemeld worden uiterlijk 5 dagen na ontvangst van de goederen met als voorwaarde dat geen enkele bewerking mag uitgevoerd worden met de goederen. In alle gevallen is de verantwoordelijkheid van Centrabel bvba steeds beperkt tot haar keuze:
- Hetzij tot vermindering van de prijs in verhouding tot de hoeveelheid gebrekkige goederen;
- Hetzij tot de eenvoudige vervanging van de gebrekkige goederen waarbij de goederen terug eigendom worden van Centrabel bvba. Hierbij is Centrabel bvba niet gehouden tot schadeloosstelling.
Terugzendingen worden enkel aanvaard indien Centrabel bvba zich voorafgaandelijk schriftelijk akkoord verklaart en indien zij franco geschieden. Een klacht schorst de betaling niet en verandert bijgevolg de vervaldag van de factuur niet.

6. Betalingen
Onze facturen zijn betaalbaar aan het adres van de verkoper, netto, contant, behoudens andersluidende overeenkomst bij de bestelling. Iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een intrest bedragen van 18% en wordt verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 20% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 24,78 euro. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke voor de koper uit de verkoopsovereenkomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen het uitsluitend eigendom van Centrabel en kunnen deze in geval van niet-tijdige betaling door Centrabel bvba worden teruggevorderd.

7. Aansprakelijkheid
Indien Centrabel bvba aansprakelijk mocht zijn, is Centrabel bvba in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. Gevallen van overmacht geeft Centrabel het recht haar verbintenissen in hun geheel of gedeeltelijk te verzaken of de uitvoering ervan op te schorten zonder vergoeding noch vooropzeg. De klant of de opdrachtgever vrijwaart Centrabel bvba voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan Centrabel bvba toerekenbaar is. Voor alle betwistingen in verband met de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd.

  Download hier onze algemene verkoopsvoorwaarden

Designed & Hosted by © Imagine-IT bvba 2005-2013